MV

rhyrhyrhythmのMVです。

rhyrhyrhythm N

​2019.2.15公開 1st MV「N」
制作:takepunks(SHACHI) yusuke(3SET-BOB)
撮影スタジオ:sound create
撮影:Nagane.fusama